مکیدن انگشت در کودکان و پیامدهای آن

  یکی از عادت های ارضا کننده کودکی مکیدن انگشت است که یکی از ابتدایی ترین کارهای است که کودک انجام می دهد حتی گفته می شود که کودک با مکیدن انگشت به...