پیوند استخوان پیش از ایمپلنت، مجوز لازم کاشت دندان

 شما فکر می کنید استخوان های فکتان چه ارتباطی با دندان هایتان دارد؟ آنچه استخوان دندان ما را حفظ میکند،حضور خود دندان هست. بنابراین با از دست دادن دندان، به...