با ایمپلنت دندان آشنا شوید

گاهی وضعیت پوسیدگی یا شکستگی تاج دندان، به قدری بد است که دندانپزشک مجبور به کشیدن دندان می شود. به واقع امروزه بیتشرین تلاش در دنیای دندانپزشکی ر حفظ و...